ข้อตกลงการสมัครสมาชิก Affiliate Program

ผู้ที่สมัครร่วมธุรกิจในเนื้อหาต่อไปนี้ จะเรียกว่า "ผู้สมัคร" และเมื่อผ่านการอนุมัติจากทางเว็บไซท์ AnyExposure.com เรียบร้อยแล้ว จะเรียกว่า "สมาชิก"
  1. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครตามความเป็นจริงและถูกต้องทั้งหมด
  2. ผู้สมัครจะต้องมีเว็บไซท์ หรือมีบัญชี facebook เป็นของตัวเอง
  3. ผู้สมัครและสมาชิกห้ามแชร์ลิ้งค์ของทางเว็บไซท์ ในลักษณะที่เข้าข่ายการสแปม หรือการแชร์ในพื้นที่ออนไลน์ใดๆที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ออนไลน์นั้นโดยเด็ดขาด
  4. สมาชิกจะได้รับการอนุมัติ ค่าคอมมิชชั่นในแต่ละรายการ เมื่อมีผู้สั่งซื้อสินค้าผ่านจากลิ้งค์ที่ตัวเองได้แชร์ไว้ โดยการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นการทำรายการสั่งซื้อผ่านระบบของเว็บไซท์ AnyExposure.com และได้มีการจัดส่งพัสดุของรายการสั่งซื้อนั้น ให้กับผู้ซื้อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผ่านไปอย่างน้อย 15 วัน
  5. สมาชิกจะได้รับค่าคอมมิชชั่น เมื่อมียอดรวมค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำมากกว่าหรือเท่ากับ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก ช่วงวันที่ 1 ถึง 5 ในเดือนถัดไป
  6. หากสมาชิกท่านใดมียอดค่าคอมมิชชั่นไม่ครบกำหนดขั้นต่ำสำหรับการโอนจ่ายในแต่ละรอบการโอน ยอดค่าคอมมิชชั่นของสมาชิกท่านนั้นจะถูกสะสมรวบรวมไว้ กระทั่งถึงยอดขั้นต่ำสำหรับการโอนจ่ายในรอบถัดไป
  7. ชื่อสมาชิกและชื่อผู้รับเงินตามหน้าสมุดบัญชีธนาคาร จะต้องเป็นชื่อและบุคคลคนเดียวกัน จึงจะสามารถรับค่าคอมมิชชั่นตามเงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง
  8. หากมีการรับแจ้งหรือเกิดปัญหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องจากการกระทำของสมาชิก ทางเว็บไซท์ AnyExposure.com จะพิจารณาและอาจจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ร่วมธุรกิจ ได้โดยทันที รวมถึงการยกเลิกค่าคอมมิชชั่นที่อาจจะมีการสะสมค้างจ่ายอยู่ในระบบ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกที่ถูกยกเลิกนั้นทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
  9. ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซท์ AnyExposure.com อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อตามความเหมาะสม ซึ่งการพิจารณาโดย AnyExposure.com จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุด และผู้ที่ยังอยู่ในสถานะการเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซท์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จะต้องยอมรับเงื่อนไขที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่เสมอ

หากผู้สมัครยอมรับข้อตกลงการสมัครสมาชิก กรุณาทำเครื่องหมายถูกในช่องสี่เหลี่ยม และดำเนินการต่อไป
ยินดียอมรับเงื่อนไขการสมัครสมาชิกทุกประการ